Read more

 सेंद्रियबासमती ताांदूळ

हि धान्य सेंद्रिय पद्धतीनी कोणतीही रासायनिक खाते किंवा रासायनिक कीटकनाशके ना वापरता नैसर्गिक पद्धतीने पिकवली जातात . हि धान्य आरोग्यह्यासाठी उत्तम असतात .

size/ 1kg

price/ ₹128

off/ -10%